Czy organizacje pozarządowe muszą stosować się do procedur zamówień publicznych

W umowach realizacji zadania publicznego spotykamy jeszcze zapis zobowiązujący organizacje do stosowania się do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Co prawda zapis ten w umowie ma charakter fakultatywny jednak często spotykamy je w zawartych umowach na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie zachodzi w odniesieniu do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, na którego realizację otrzymują dotację ze środków publicznych (art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Konieczność stosowania PZP pojawi się tylko w przypadku jednoczesnego spełnienia przesłanek o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Te przesłanki to:

  • przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administracje publiczna lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
  • wartość zamówienia jest równa lub przekracza 5 000 000 euro,
  • ponad 50% zamówienia finansowana jest ze środków publicznych.

W praktyce zatem, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że konieczność stosowania się do przepisów PZP w odniesieniu do zadań sportowych raczej nie wystąpi. Gdyby jednak było inaczej, organizacja pozarządowa uzyska wówczas  status zamawiającego i będzie zobowiązana do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach ustawy PZP,

 

Przy tej okazji, warto także zastanowić się nad inną bolączką, z jaką stykamy się przy realizacji zadań publicznych. Kłopoty wynikają z interpretacji art. 16. ust. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi on, że „zadanie publiczne nie może być zrealizowane przed podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego”. Ustęp 7. tego samego artykułu wskazuje jednak, że „organizacje pozarządowe mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym. Ten ustęp miał pozwolić na tzw. regranting, tj. przeprowadzenie konkursu dotacyjnego przez organizację. A ustęp 4. art. 16. miał gwarantować inną rzecz: mianowicie to, by organizacje, które wygrały konkursy dotacyjne, nie transferowały pieniędzy publicznych do firm i nie podzlecały im całości realizacji zadania, jeśli w ofertach składanych na konkurs nie było o tym mowy. Aby jednak uniknąć sytuacji de facto uniemożliwiającej realizację zadań publicznym o złożonym charakterze, należy rozróżnić, zlecanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 7 (regranting) od zakupu usług polegających na wykonywaniu czynności o charakterze technicznym czy specjalistycznym (np. usługi trenerów), powiązanych z realizacją zadania (np. wydruk ulotek, usługi hotelowe, transportowe, księgowe). Usługi te nie są bowiem tożsame z realizacją tego zadania. W obecnym stanie stosunków społecznych i gospodarczych, w związku z daleko idącą specjalizacją usług, nie jest możliwe ani celowe wymaganie od organizacji pozarządowej, aby dysponowała jako właściciel pełną infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji danego zadania (np. sprzęt poligraficzny, baza hotelowa) czy zapleczem kadrowym.

autor: Artur Gluziński