Formy prawne klubów sportowych

Sprawą, która budzi duże zainteresowanie, jest sposób działania klubów sportowych w Polsce w ujęciu organizacyjno-prawnym. Kwestie te reguluje ustawa o kulturze fizycznej z 2001 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. i kodeks spółek handlowych z 2000 r.

formy prawne klubów sportowychUstawa o kulturze fizycznej stanowi, że kluby sportowe są odpowiedzialne za realizacje celów i zadań w zakresie kultury fizycznej. Kluby sportowe, które mają za zadanie uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, są tworzone w formie stowarzyszeń („stowarzyszenia kultury fizycznej”) lub spółek akcyjnych („sportowe spółki akcyjne”). Ustawa o kulturze fizycznej wspomina ponadto o jeszcze jednym sposobie organizowania się klubów sportowych – uczniowskich klubach sportowych. Są to organizacje przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Posiadają one osobowość prawną i podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostów powiatowych właściwych ze względu na siedzibę klubów.

Stowarzyszenie kultury fizycznej w zasadzie tworzy się na ogólnych zasadach dotyczących stowarzyszeń, tzn. do jego założenia potrzebnych jest 15 członków założycieli, zarejestrowanie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym a także konieczne jest powołanie odpowiednich władz, tj. zarządu i organu nadzoru. Stowarzyszenie prawa sportowego, które nie prowadzi działalności gospodarczej, zamiast rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, podlega wpisowi do osobnej ewidencji prowadzonej przez starostów. Z chwilą wpisania do rejestru lub ewidencji uzyskuje ono osobowość prawną.

Kluby sportowe mogą działać także w formie sportowych spółek akcyjnych. Podstawowym zadaniem sportowych spółek akcyjnych jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju.

Sportowe spółki akcyjne działają zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie spółek handlowych, dotyczących spółek akcyjnych. Wymagane są m.in.: uchwalenie statutu spółki w formie aktu notarialnego, powołanie odpowiednich organów, wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 500 tys. złotych i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą wpisu do rejestru uzyskują one osobowość prawną.

Między sportowymi spółkami akcyjnymi a zwykłymi spółkami akcyjnymi istnieją też pewne znaczące różnice. Za przykład niech posłużą następujące informacje. Osoba posiadająca 1% kapitału akcyjnego w jednej sportowej spółce akcyjnej nie może posiadać więcej niż 1% kapitału akcyjnego w jakiejkolwiek innej sportowej spółce akcyjnej, a akcjonariuszom lub członkom władz spółki zabrania się udzielania pożyczek lub poręczania pożyczki innej spółce działającej w tej samej dyscyplinie sportu.

Źródło: prawosportowe.pl