Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy miasta posiadający pomysł na realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć wniosek do miasta aby wspólnie go zrealizować.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
 • obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą należeć do miasta i nie mogą być prywatne,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy pomiędzy mieszkańcami i przedstawicielami władz miasta:

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług).
 • Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.

Więcej na: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/inicjatywa-lokalna oraz w broszurze informacyjnej: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/broszura.pdf