Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

W dniu 31 grudnia 2014 roku upływa termin składania wniosków w ramach Programu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem programu jest:

–  wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
–  wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;
– kształtowanie zdrowego stylu życia;
– rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;
– zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych – każdy bez względu na status społeczny, czy stopień sprawności ma prawo do udziału w sporcie;
–  tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
–  kształcenie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki – AMODIT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

Na kopercie należy dopisać „Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2015”

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Datą złożenia wniosku jest data:
– osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego
oraz
– wysłania elektronicznego.

Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na:  http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2014-rok/1426,Program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych.html