Sport dla osób starszych

Dziś na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiło się ogłoszenie konkursowe na najlepsze projekty ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w roku 2014. Budżet do rozdysponowania w tym roku wynosi 40mln. zł.

Dotacja dotyczyć będzie realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

  1. zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
  • większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej,
  • tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji,
  • promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
  • tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.
  1. tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
  2. rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki  publicznej;
  3. zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:
  • rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
  • rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Na ostatni 4 priorytet zostanie przeznaczonych 15% z całej 40mln. kwoty. Istnieje zatem pokaźny budżet do rozdysponowania na dobre projekty sportowe przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia. Zachęcamy sportowe ngosy do udziału w konkursie. Więcej na jego temat moża przeczytać na stronie http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html