Źródła finansowania sportu dzieci i młodzieży

Sport dzieci i młodzieży może być finansowany z różnych źródeł.

Na poziomie unijnym możemy otrzymać środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku środków krajowych na poziomie centralnym możemy skorzystać z programów Ministerstwa Sportu i Turystyki (dla sportu powszechnego, młodzieżowego, osób niepełnosprawnych i wyczynowego), na poziomie regionalnym z programów w województwach, a na poziomie lokalnym – ze środków dostępnych w miastach i gminach. W Polsce na wszystkich poziomach kluby sportowe mogą starać się o wsparcie z dotacji budżetowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

Na co możemy pozyskać środki?
Przede wszystkim należy dobrze wczytać się w programy i konkursy dla klubów, gdyż podstawą jest dopasowanie naszych potrzeb do treści ogłoszenia.

Dotacje których podstawą prawną jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) mogą być przeznaczone na:
– realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
– zakup wyposażenia (sprzętu sportowego)
– organizację zawodów sportowych lub pokrycie kosztów udziału w zawodach
– finansowanie korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego
– stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, jeśli będzie to miało pozytywny wpływ na warunki szkolenia w klubie sportowym, który otrzyma dotację
– zwiększenie dostępności działalności klubu dla społeczności lokalnej.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873) pozwala nam na pozyskanie funduszy na wszelkie działania, które są związane z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, w ramach działalności pożytku publicznego.

W przypadku Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozyskane środki przeznaczamy na:
– zakup i dystrybucję sprzętu sportowego
– organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
– organizację obozów sportowych
– szkolenie nauczycieli, instruktorów i trenerów
– promocję sportu wśród dzieci i młodzieży
– szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży.

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów pozwala na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, pod warunkiem że:
– klub sportowy działa w formie stowarzyszenia
– o dofinansowanie ubiega się inna organizacja pozarządowa posiadająca w działalności statutowej zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
– zajęcia organizowane są przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Tutaj warto pamiętać, że dokumenty składane są do 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć.