Badanie dotyczące współpracy ngo – biznes społecznie odpowiedzialny

Ciekawe dane zostały opublikowane przez portal ngo.pl na podstawie raportu z badania przeprowadzonego przez  GoodBrand & Company Polska  pt. „Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne”. Celem badania była identyfikacja stanu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami uznanymi w Polsce za społecznie odpowiedzialne i organizacjami pozarządowymi oraz sposobu jej postrzegania przez menedżerów odpowiadających za zaangażowanie społeczne w firmach.

Badanie przeprowadziła niezależna ekspertka i współpracownik GoodBrand & Company Polska, Marta Karwacka. Projektując badanie starała się znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

  • Jakie motywacje kierują przedsiębiorstwami, decydujących się na współpracę z NGO,
  • jakie osiągają dzięki niej korzyści,
  • jakie dostrzegają bariery w efektywnej współpracy,
  • czy bardziej wartościowa jest krótko – czy długofalowa współpraca.

Badaniem zostało objętych 150 przedsiębiorstw wyróżnionych w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2010”. Badanie, które przebiegało dwustopniowo, zostało zrealizowanie w okresie V 2011 – IV 2012 r. Wykorzystano w nim jakościowe oraz ilościowe metody badawcze. Pierwszym stopniem było przeprowadzienie sześciu pogłębionych wywiadów indywidualnych z, wybranymi na bazie kryteriów badania, menedżerami CSR. Następnie do osób odpowiedzialnych za CSR w firmach wyróżnionych przez Raport rozesłano drogą elektroniczną instrument badawawczy i ostatecznie uzyskano 51 wypełnionych kwestionariuszy.

Z badania wynika, że przedsiębiorstwa uznane w Polsce za społecznie odpowiedzialne przeważnie realizują swoje działania we współpracy z organizacjami społecznymi, a sektor biznesu traktuje NGO jako kluczowego partnera w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, selekcjonując potencjalne podmioty do współdziałania, ważąc ryzyka, doceniając ich kompetencje oraz doświadczenia. Jedną z istotnych barier współpracy jest m.in. obawa przed koniecznością asekuracji potencjalnych niepowodzeń.

Wnioski płynące z badania wskazują, że przedsiębiorstwa coraz przychylniej spoglądają w kierunku trzeciego sektora, który z kolei rozwija inne niż finansowe zaangażowania biznesu w projekty społeczne, a przy tym odbywa się zmiana w relacji w kierunku partnerskiej współpracy. Zmiana ta, jak każda zmiana postaw następuje powoli, wymaga pracy po każdej ze stron, ale wiele wskazuje na to, że niesie trwałe efekty.

Wsparcia przy realizacji udzieliła firma GoodBrand & Company oraz Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kontakt do autorki badania: Marta Karwacka marta.karwacka@goodbrand.com