Darowizna czy reklama?

Źródłami przychodów stowarzyszeń – zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – mogą być:

  • składki członkowskie,
  • darowizny,
  • spadki i zapisy,
  • dochody z majątku stowarzyszenia,
  • ofiarność publiczna,
  • przychody z działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie, także sportowe, może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia, jak przewiduje to art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, służy realizacji celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między członków.

Darowizna czy reklama

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za działalność gospodarczą uznaje się „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”.

Reklamy w klubach sportowych a działalność gospodarcza

Pieniądze oraz produkty otrzymywane przez stowarzyszenie sportowe (niezależnie od tego gdzie jest zarejestrowane – w ewidencji starosty czy w KRS) czy uczniowski klub sportowy w zamian za reklamowanie sponsora stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Przychodów tych nie można uznać za darowiznę. W myśl art. 888 par. 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast w przypadku reklamy sponsor w zamian za przekazanie uzgodnionej kwoty lub produktów otrzymuje jakąś usługę: promocję swojej marki, prawo do wykorzystania znaku stowarzyszenia itp.

Zanim więc klub zacznie prowadzić aktywność na polu reklamy, powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Jak to zrobić – czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/446660

Darowizny w klubach sportowych a działalność gospodarcza

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, fundacji, uczniowskiego klubu sportowego może otrzymywać darowizny na cele statutowe. Zachętą dla darczyńcy jest możliwość odliczenia darowizny od dochodu:

  • Firma będąca darczyńcą (osoba prawna z tytułu darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego (zatem także związane z kulturą fizyczną) może odliczyć do 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu.
  • Osoby fizyczne mogą odliczyć do 6% dochodu. Jeśli wartość jednorazowej darowizny przekracza 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35000 zł, należy do zeznania rocznego dołączyć deklarację CIT-D (dotyczy to zarówno obdarowanej organizacji,  jak i darczyńcy). Z obowiązku składana tej deklaracji zwolnione są organizacje, których przychód za dany rok podatkowy nie przekracza 20000 zł.

Źródło: ngo.pl