Informacje o funduszach

Sport w Polsce jest finansowany z bardzo wielu źródeł. Warto mieć świadomość, z jakich, gdzie i kiedy o nie zabiegać. Sportowe ngosy są finansowane przede wszystkim z dotacji samorządowych. W tym przypadku kluczowe są konkursy ogłasane z reguły pod koniec roku zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (http://pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html). W ramach tejże ustawy można również uzyskiwać tzw. małe granty na drobne projekty (do 10 tyś zł.) a także pozyskiwać zlecenie wykonania jakiejś usługi z gminy. Więcej na ich temat można przeczytać na stronie urzędu miasta stołecznego Warszawa www.um.warszawa.pl/ngo.

O dotacje można ubiegać się na wszystkich poziomach samorządu lokalnego – w gminie, powiecie i województwie. Ponadto na poziomie ogólnopolskim są ogłaszane konkursy (w oparciu o ww. ustawę lub osobne rozporządzenia) przez ministerstwo sportu i turystyki, które można śledzić na stronie www.msport.gov.pl.

Dodatkowo warto przeglądać różnego typu ogłoszenia o grantach w ramach m.in funduszy norweskich czy realizacji programy Młodzież w Dzialaniu. Poprzez nasz portal będziemy starali się na bieżąco informować Państwa o zbliżających się terminach składania wniosków o dotacje i róznego typu wsparcie finansowe działalności sportowej.