Opiniowanie treści konkursów dotacyjnych w Warszawie

Dla warszawskich organizacji pozarządowych zajmujących się sportem nadchodzi najważniejszy w roku okres związany z ustalaniem zasad konkursu dotacyjnego i samym jego przeprowadzeniem. W ostatnich dniach Biuro Sportu i Rekreacji przekazało sportowym ngosom do zaopiniowania treść konkursów dotacyjnych na 2015rok.

W dniu 13 listopada o godzinie 13.00 w PKiN w sali 2018 na XX pietrze odbędzie się spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu, podczas którego oficjalnie zostanie zaopiniowana treść tego konkursu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na to spotkanie.

Poniżej teść konkursu, zaproponowana przez BSiR na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży:

1. Nazwa zadania konkursowego:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży.

2. Forma realizacji zadania: wsparcie

3. Opis zadania:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej ma terenie m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić:  prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonym regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie szkolenie realizowane na dwóch poziomach (podstawowym i / lub zasadniczym)

1)   podstawowym, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach
i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

–     od pierwszej klasy szkoły podstawowej (wyjątek stanowią dyscypliny tzw. wczesne),

–        do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej),
minimum 2 razy w tygodniu po 1,5 godz., ( w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy- szkolenie może odbywać się 1 raz w tygodniu po 1,5 godziny) z wyłączeniem okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie jest traktowany jako jednostka treningowa) do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu;

2)      zasadniczym, którego adresatami będą zawodnicy legitymujący się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę, minimum 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. ( w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy- szkolenie może odbywać się 1 raz w tygodniu po 1,5 godziny)  z wyłączeniem okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie jest traktowany jako jednostka treningowa).

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr …..  (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl). dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

 

Uwaga! Oferty które nie będą dotyczyły systematycznego stacjonarnego szkolenia sportowego – nie będą rozpatrywane.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji dotyczy:

– wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych- organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy

szkolenia stacjonarnego– organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy

udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań.

szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie

pomiędzy BSiR a dzielnicą tj. np.: – wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób

szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

 

Koszty które mogą zostać dofinansowane w ramach realizacji zadania

A: koszty merytoryczne:

     – szkolenie stacjonarne: wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej;wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagającego treningu na specjalistycznych obiektach); eksploatacja własnych obiektów i urządzeń sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości), wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia; zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;  badania wydolnościowe i biochemiczne; odnowa biologiczna i rehabilitacja; ubezpieczenie, inne koszty uzasadnione  specyfiką dyscypliny: po uznaniu celowości.

–     udział we współzawodnictwie: przejazd, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe, wpisowe, napoje, ubezpieczenie.

–       zgrupowania sportowe: przejazd, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów i urządzeń, wynagrodzenie osób szkolących, obsługa medyczna, napoje, zakup odżywek i środków opatrunkowych, ubezpieczenie.

B: koszty obsługi zadania (telefon, materiały biurowe, obsługa księgowa), które nie mogą   przekroczyć 5% wnioskowanej dotacji.

C: inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji, np. przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych.

 

Uwaga- Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

W przypadku otrzymania dotacji:

1) przy zawieraniu umowy, oferent będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 4, pkt. 1) załącznika do niniejszego zarządzenia, imienny wykaz uczestników  (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl). W przypadku, gdy liczba uczestników szkolenia lub weryfikacja zawodników pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania, będzie mniejsza od podanej w ofercie, dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona według wskaźnika naliczenia.

2) prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć, który będzie wymagany przy kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy dzienniczki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

Uwaga! Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania czy każdy uczestnik szkolenia objęty dofinansowaniem posiada ubezpieczenie oraz aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.

 

4. Środki przeznaczone na realizację zadania:

5. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2015

6. Miejsce realizacji zadania: zgodnie z programem szkolenia na 2015 rok

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie pn. szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent, który posiada krótszą niż 2 letnią kadencje (data rejestracji), zobowiązany jest wykazać minimum 2 letnie  doświadczenie w prowadzeniu szkolenia, poprzedzające ogłoszenie konkursu, opisując to w ofercie (dział V pkt. 3 formularza ofertowego), które będzie brane pod uwagę przy ocenie Komisji.

8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników które są dostępne na stronie internetowej www.sportowa.warszawa.pl. Ponadto dodatkowo zostanie naliczone wsparcie za wyniki w Ogólnopolskimi Systemie Sportu Młodzieżowego i Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

W przypadku:

– gdy łączna wysokość kwoty dotacji naliczonej według wskaźników, przekroczy kwotę określoną w ogłoszeniu konkursowym, dopuszcza się obniżenie wyliczonych kwot dotacji,

– gdy wyliczona kwota wg wskaźników będzie mniejsza niż kwota zabezpieczona w konkursie to kwota naliczenia zostanie procentowo zwiększona,

– gdy wnioskowana kwota jest niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,

– gdy przeprowadzona przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontrola merytoryczna bądź finansowa, realizacji zleconych zadań w 2013
i 2014 roku wykazała nieprawidłowości, dotacja która zostanie naliczona wg wskaźników, może zostać obniżona do 50% ,

– obniżenie dotacji nastąpi gdy oferent nieterminowo złożył sprawozdanie z realizacji zadania w latach 2013 i 2014,

– organizacje, które nierzetelnie realizowały zadania dofinansowywane w ramach udzielanych dotacji, co wykazały przeprowadzone kontrole (począwszy od roku 2012), m.in.: brak zajęć, nie prowadzenie dzienników, problemy z rozliczeniem, nieterminowość składanych sprawozdań- dotacja może nie zostać przyznana,

– organizacja, która złoży ofertę na zadanie pn. szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży również w dzielnicy, a jej zakres merytoryczny będzie dotyczył tej samej dyscypliny i uczestników szkolenia podstawowego lub zasadniczego, nie będzie  rozpatrywana, bądź będzie rozpatrywana tylko w części która nie dotyczy oferty złożonej w dzielnicy .