Wolontariat w sporcie

Temat bardzo ciekawy i róznorodny w aspekcie działalności pozarządowych organizacji sportowych. Jak korzystać ze współpracy z wolontariuszami zaróno pod kątem prawnym jak i praktycznym? Na takie pytania będziemy starali się odpowiadać na naszym portalu.

Garść niezbędnych informacji przygotował dla portalu sportngo.pl nasz eksper Artur Gluziński. Ponizej znajdziecie Państwo zarówno wyjaśnienia dotyczące podstawowych pojęć, jak i wyciąg z aktów prawnych dotyczących wolontariatu. Na końcu opracowania znajdują się przykłady porozumień z wolontariuszami. Zachęcamy do lektury:

 

Wolontariat aspekty formalno -prawne.

1. Kto to jest wolontariusz?

 

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Co istotne wolontariusz nie jest pracownikiem. Wykonywane przez niego świadczenia nie są świadczeniem pracy, tylko świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy.

 

wolontariusz  nie równa się pracownik!

 

 • wolontariusz nie jest pracownikiem bo za wykonywane świadczenia nie pobiera wynagrodzenia,
 • wolontariusz wykonuje świadczenia na podstawie porozumienia a nie umowy o pracę,
 • świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy,
 • okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa na uprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, zaopatrzenie emerytalne),
 • stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym,
 • do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego a nie kodeksu pracy

 

 

 

 

 

2. Kto może być wolontariuszem

 

Wolontariuszem może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich na zaangażowanie w charakterze wolontariusza wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego.

Wolontariuszem może być także cudzoziemiec, który legalnie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Cudzoziemiec, który chce być wolontariuszem nie musi uzyskiwać pozwolenia na pracę.

Bezrobotni również mogą być wolontariuszami. Osoby bezrobotne, które zaangażują się jako wolontariusze nie stracą statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku i nie muszą się wyrejestrowywać się z Urzędu Pracy. Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień.

 

3. Gdzie można angażować wolontariuszy

 

Ze świadczeń wolontariuszy mogą korzystać, poza organami administracji publicznej oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez te organy, także organizacje pozarządowe (w tym działających w Polsce organizacji międzynarodowych), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spółdzielnie socjalne. Ponadto można być wolontariuszem w podmiotach leczniczych (np. szpital, hospicjum).

Ustawa nie przewiduje możliwości korzystania ze świadczeń wolontariuszy przez podmioty komercyjne. (np. w przedsiębiorstwach).

Co istotne podmioty uprawnione nie mogą w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej angażować wolontariuszy.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie reguluje tzw. wolontariatu indywidualnego, tzn. kiedy jakaś osoba bezinteresownie opiekuje się starszą osobą . Takie zaangażowanie, dobry uczynek nie będzie uznany w rozumieniu ustawy za wolontariat. Wolontariatem będzie sytuacja kiedy taka pomoc odbywać się będzie z udziałem na przykład organizacji pozarządowej czy innej uprawnionej instytucji.

 

 

 

Przykład:

            Pewne Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej prowadzi ośrodek pomocy dla osób bezdomnych. W ośrodku tym osoby bezdomne mogą skorzystać z noclegu, łaźni, pralni uzyskują także pomoc w wyrobieniu niezbędnych dokumentów. Równocześnie przy ośrodku stowarzyszenie prowadzi (jako działalność gospodarczą) zakład szewski. Dochody pozyskane przez ten punkt usługowy przekazywane są w całości na działalność stowarzyszenia. Nie ma przeszkód aby to stowarzyszenie zaangażowało wolontariusza w ośrodku, który na przykład zajmowałby się pomocą osobom bezdomnym w wyrobieniu dokumentów. Nie można jednak zaangażować wolontariusza w zakładzie szewskim, gdyż ta działalność stowarzyszenia stanowi działalność gospodarczą.

 

4. Kwalifikacje wolontariusza

 

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

Przykład:

Jeżeli organizacja zamierza zaangażować wolontariusza który miałby zajmować się transportem osób niepełnosprawnych nie może zaangażować takiego wolontariusza, który nie posiadałby prawa jazdy.

Aby być wolontariuszem w poradni psychologiczno-pedagogicznej trzeba mieć skończone 18 lat, być niekaranym, oraz ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej.

Podobne kwalifikacje musi mieć wolontariusz, aby został zaangażowany w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Czy chcąc zaangażować wolontariusza w charakterze kierowcy – osoba taka powinna posiadać prawo jazdy.

 

5. Porozumienie

 

Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń określa korzystający i wolontariusz w porozumieniu.

W porozumieniu takim należy określić zakres prac, sposób i miejsce ich wykonywania, czas współpracy i warunki rozwiązania. Można w nim także zawrzeć warunki i zasady odpowiedzialności wolontariusza.

Należy pamiętać, że stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym oraz, że  do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, dotyczących czynności prawnych (art. 56-109 Kodeksu cywilnego) oraz zobowiązań umownych (art. 353- 365), w tym również przepisów dotyczących umowy –zlecenia (art. 734 –751).

Forma porozumienia jest uzależniona od okresu wykonywania przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego. I tak, jeżeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niż 30 dni korzystający nie będzie zobowiązany potwierdzać na piśmie treści porozumienia (wystarczy umowa ustna), chyba że wolontariusz wyrazi taka wolę. Obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstaje gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni.

Okres 30 dni traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia, w którym wolontariusz wykonywał świadczenie. Wskazanym jest także aby korzystający prowadził ewidencję czasu pracy wolontariusza.

Nie ma potrzeby przesyłania porozumienia do ZUS, ani informowania tej instytucji o rozpoczęciu współpracy z wolontariuszem.

 

 

6. Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza

 

 

Korzystający, w tym także organ administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez ten organ zobowiązane są wobec wolontariusza do:

 

–          informowania o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi przez wolontariusza świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, przepisy ustawy nie nakładają na korzystających obowiązku organizowania dla wolontariuszy szkolenia BHP,

–          zapewnienia wolontariuszowi, bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej,

–          pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach, koszty podróży służbowych i diet,

–          poinformowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji, dla korzystającego istotne jest aby wolontariusz potwierdził na piśmie, że został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach oraz o ryzyku związanym z wykonywaną pracą.

 

Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego (np. koszt dojazdu do organizacji). Może także pokrywać koszty szkoleń wolonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu.

Co istotne wolontariusz może, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków pokrywania kosztów podróży służbowych i diet.

Na prośbę wolontariusza korzystający może sporządzić pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.

 

7. Obowiązki wolontariusza

 

Wolontariusz zobowiązany jest do sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań, dbania o powierzony majątek. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania oraz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia. Należy pamiętać, że na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego wolontariusz zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

 

8. Ubezpieczenie wolontariuszy

 

8.1  Ubezpieczenie społeczne

 

Zarówno podmiot korzystający jak i wolontariusz nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy – a nie świadczeniem pracy. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[1] nie przewiduje obowiązku ani nawet możliwości objęcia wolontariusza ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym czy wypadkowym.

W konsekwencji wolontariat nie jest zaliczany ani do okresów składkowych ani nieskładkowych. Okres wykonywania świadczeń wolontariackich nie jest wliczany do stażu pracy, nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, nie ma także wpływu uzyskanie prawa do nabycia renty czy emerytury.

 

8.2  Ubezpieczenie zdrowotne

 

Inaczej przedstawia się sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym. W takim przypadku zgodnie z art. 46 ust. 1 wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Stosownie do tego przepisu korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Przepis ten oznacza, iż praktyce od woli korzystającego zależeć będzie czy składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza będzie odprowadzana. Pamiętać jednak należy, że w przypadku, gdy korzystający zdecyduje się zgłosić wolontariusza do ubezpieczenie zdrowotnego, to on a nie wolontariusz będzie opłacał składki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca korzystający od podstawy wymiaru odpowiadającej najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu.

Wolontariusz zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwane zaległości w opłacaniu składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zatem korzystający zgadza się odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza, wówczas to on, a nie wolontariusz, powinien zarejestrować wolontariusza w ZUS.

 

8.3 Ubezpieczenie wypadkowe

 

Podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza  ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku, gdy świadczenia te trwałoby krócej niż 30 dni. Jeżeli świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni, wówczas korzystający nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach [2].

W sytuacji kiedy wolontariusz wykonujący świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni ulegnie wypadkowi, korzystający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu wypadowego oraz przesłania go wraz z porozumieniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który na tej podstawie rozpoczyna procedurę odszkodowawczą.

 

8.4 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

Wolontariusz jest stroną umowy cywilnoprawnej jaką jest porozumienie, może odpowiadać on za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikające z tej umowy bądź za czyny niedozwolone. W związku z powyższym warto rozważyć czy przy konkretnym świadczeniu korzystający nie powinien ubezpieczyć wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyć może się także sam wolontariusz. Niemniej jednak decyzja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej jest decyzją fakultatywną stron porozumienia wolontariackiego. Sama ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość objęcia wolontariuszy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Angażując wolontariusza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologicznych, na mocy przepisów odrębnych, kierownicy tych instytucji są zobligowani zapewnić im obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tzn. umowa międzynarodowa określa dostęp obywateli RP do świadczeń medycznych w danym kraju). W pozostałych przypadkach przy delegowaniu wolontariusza za granicę korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenia KL i NNW.

 

Wolontariat – ważne uwagi

 

Wszelkie koszty ponoszone przez korzystającego  na rzecz wolontariusza (np. ubezpieczenie, koszty szkoleń, koszty dojazdu, diety, delegacje) stanowią koszty działalności korzystającego i należy je ujmować w ewidencji księgowej.

Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Oznacza to, że wolontariusz wykonujący świadczenia na rzecz organizacji pozarządowej nie może przeliczyć swojego świadczenia na pieniądze i traktować tego jako darowiznę na rzecz organizacji.

Świadczenie wolontariusza (na równi ze społeczna pracą członków) może zostać przeliczone na pieniądze według stawek rynkowych za daną usługę czy świadczenie, a to stanowić może wkład własny do zadań publicznych.

Członek stowarzyszenia może być wolontariuszem w stowarzyszeniu, którego jest członkiem.

Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.

 

 

 

 

 

Wyciąg z przepisów prawnych dot. wolontariatu

           

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzietności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział III

Wolontariat

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 42.

1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:

1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich       działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z         wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności              gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych             przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie              wykonywanej przez nie działalności leczniczej – zwanych dalej „korzystającymi”.

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.

3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Art. 43.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Art. 44.

1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.

4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

 

 

Rozdział 2

Przepisy szczególne

Art. 45.

1. Korzystający ma obowiązek:

1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony

indywidualnej;

3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.

4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.

Art. 46.

1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.

5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

Art. 47.

Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

 

 

Art. 48.

Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3, a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.

Art. 49.

Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:

1) koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;

2) koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 50.

Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 24.

1. Działalność placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:

1)      rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce;

2)      wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

2. Wolontariuszem w placówce może być osoba:

1)      pełnoletnia;

2)      poinformowana przez dyrektora placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce;

3)      ubezpieczona przez dyrektora placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy;

4)      która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;

5)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy, na podstawie porozumienia.

4. Porozumienie, które zawiera dyrektor placówki z wolontariuszem, określa:

1)      zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;

2)      zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 3;

3)      zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;

4)      postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

5. Na prośbę wolontariusza dyrektor placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz tej placówki.

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 

§ 6.

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

§ 9.

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

2. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

3. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2) czas trwania porozumienia;

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w § 6;

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w § 6, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

 

zawarte w dniu ………………. w …………………………… pomiędzy :

 

……………………………………………………………….. z siedzibą w ………………….., KRS nr ……………., reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Korzystającym,

a

………………………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, PESEL …………………………….., zamieszkałym ………………………………………………………….,

zwanym dalej Wolontariuszem.

 

 

Wstęp

 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności

 

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1

 

 1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. (postanowienie fakultatywne) Czynności, o których mowa wyżej będą wykonywane w obecności ………………. w następujący sposób:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

§ 2

 

 1. Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie               od ………………….. do ………………….. .
 2. Miejscem wykonywania czynności będzie ………………………………………………………………….

 

§ 3

 

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:

 1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
 2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

 

§ 4

 

 1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.
 2. (postanowienie fakultatywne)Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi następujące środki ochrony indywidualnej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

§ 5

 

(postanowienie fakultatywne) Korzystający zobowiązuje się pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego w następujący sposób:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

§ 6

(postanowienie fakultatywne) Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§7

(postanowienie fakultatywne) Korzystający zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie zdrowotne, w terminie …….. dni od dnia zawarcia porozumienia.

 

§8

 

 1. Korzystający pokrywa, na dotyczących pracowników  zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza.
 2. Wolontariusz może, w formie pisemnej, zwolnić Korzystającego w całości lub w części z tych obowiązków

 

§ 9

 

Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z:

a)      ………………………………………………………………………………………………………………………………;

b)      ………………………………………………………………………………………………………………………………;

c)      ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 10

 

 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za ….. dniowym wypowiedzeniem;
 2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn.
 3. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:

a)      …………………………………………………………………………………………………………………………;

b)      …………………………………………………………………………………………………………………………;

c)      …………………………………………………………………………………………………………………………;

§ 11

 

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

§ 12

 

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13

 

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

 

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny w trybie postępowania cywilnego.

 

§ 15

 

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron;
 2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

 

 

 Korzystający                                                                            Wolontariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

W dniu……………………. w ………….., pomiędzy ………………………. .z siedzibą w ………………………, reprezentowaną przez ………………………zwanym w dalszej części Korzystający,

a

Panią/Panem ……………………………………………, dowód osobisty nr ………………………………………, adres zamieszkania: …………………………………………, zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,

została zawarte porozumienie następującej treści:

 

1.         Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie ……………………………….. (np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgowej, pomocy w prowadzeniu biura)

2.         Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:

a.         ……………………………………………………………..

b.         ……………………………………………………………..

3.         Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień………………………, a zakończenie do dnia…………..

4.         Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

5.         Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

6.         Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:

a.         …………………………………………………………….

b.         …………………………………………………………….

7.         Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

8.         Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

9.         Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia.

10.       Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc

11.       W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12.       Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

13.       Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie………

14.       Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

KORZYSTAJĄCY                                                                                               WOLONTARIUSZ

 

 

 


[1] Dz. U. 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zm.)

[2] Dz. U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.