FIO już w pierwszych dniach lutego

Regulamin nowego konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, po konsultacjach, został przyjęty przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Teraz czekamy już tylko na oficjalne ogłoszenie konkursowe, które pojawi się na stronie pozytek.gov.pl. Chcąc przybliżyć trochę środowisku sportowemu FIO przygotowaliśmy poniższą informacę:

Z informacji podstawowych:

Fundusz jest skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych, nie tylko sportowych!

Budżet do rozdysponowania w najbliższym konkursie wynosi 57,6mln zł

Można aplikować o projekty realizowane od 1 czerwca 2014 – 31.12.2014,

projekty dwuletnie: od 1 czerwca do 30.11.2015,

projekty trzyletnie od 1 czerwca do 30.11.2016.

Kwoty o jakie można aplikować to:

dla projektów jednorocznych od 10 do 100tyś,

dla dwuletnich od 20 do 200tyś,

dla trzyletnich od 30 do 300tyś.

W zależności od wysokości dotacji należy wykazać się wkładem własnym:

wartość dotacji

 wkład własny

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

ponad 100 tys. zł do 150 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne finansowe

ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł włącznie

Co najmniej 20% wartości dotacji środki własne finansowe

 

Aby rozważyć na jakie projekty można starać się o dofinansowanie, należy pamiętać o celu głównym FIO i jego celach szczegółowych.

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Cele szczegółowe

    1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
    2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
    3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
    4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

 

O dotacje można ubiegać się w ramach 4 priorytetów.

  1. Małe inicjatywy – tutaj niestety najpierw zostaną wybrane instytucje pośredniczące (zajmujące się tzw. regrantingiem), które dopiero później będę przyznawać środki na małe granty (do 5tyś zł). Odbiorcami będą mogły być zarówno ngosy jak i grupy nieformalne czy samopomocowe. To zupełnie nowe rozwiązanie ciekawe z punktu widzenia małych UKSów i małych społeczności. Nas to niestety nie interesuje
  2. Aktywne społeczeństwo – tutaj zgodnie z dotychczasową praktyką pojawiają się elementy, które nas mogą zainteresować:

– aktywizacja obywateli w sprawy wspólnotowe – działania nakierowane m.in. na:

– sport w środowisku lokalnym

– kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców

– rozwijanie wolontariatu – działania nakierowane na:

– wolontariat w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej

– społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

– poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów – działania nakierowane na m.in.:

– zakorzenienie organizacji w społecznościach lokalnych (mój pomysł to: kampania na rzecz przekazywania 1% lokalnym klubom sportowym)

– rozwój kompetencji zarządzania zasobami w organizacjach (mój pomysł to: cykl szkoleń czy konferencji mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności menedżerów sportu)

– aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych

W tym miejscu podkreśla się element lokalny i aktywność obywatelską (może ktoś będzie miał wizję projektu na tym polu)

 

– wspieranie aktywnych form integracji społecznej – m.in.:

– rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport

– pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych

– wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową (przykładem sukcesu takich działań w sporcie jest nornic walking)

– tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, m.in.:

– rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

– edukację w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego

 

3. Aktywni obywatele, m.in.:

– zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne:

– udział obywateli w konsultacjach społecznych

– udział w debatach publicznych, dialog obywatelski (konferencje, panele obywatelskie)

– przygotowanie ekspertyz i rekomendacji co do realizacji polityk publicznych

Powyższe wytyczne przywodzą mi na myśl projekt, który miałby na celu wypracowanie dobrych rozwiązań w zakresie sportu zarówno na poziomie państwowym jak i lokalnym.

 

4. Silne organizacje pozarządowe

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do

wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje

federacyjne innych podmiotów III sektora.

 

–  Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich – działania nakierowane m.in. na:

– podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich,

– rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między

organizacjami,

– wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich.

 Wspieranie działań o charakterze systemowym – działania nakierowane m.in. na:

– rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora,

– poszukiwanie, identyfikację i upowszechnienie istniejących rozwiązań zmierzających do

wzmocnienia potencjału III sektora,

-badania i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji

pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw,

– wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np.

finansowanie procesu powołania „funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych),

–  wdrażanie partnerskich zadań opartych o standardy zawarte w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

 

Regulamin FIO 2014 jest dostępny pod linkiem: http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2014,r.,3500.html