Rady Sportu – czemu służą?

Jednym z zadań gminy należy nie tylko finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, ale także zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.), w art. 30 ust. 1 przyjmuje, że w jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Do zadań rady sportu należy przede wszystkim wydawanie opinii w różnych sprawach, mieszczących się w kategorii uprawiania i organizowania sportu. Ustawodawca pozostawia formułę ,,otwartą”, ponieważ w art. 30 ust. 1 pkt. 1-4 wymienia tylko przykładowy katalog spraw podlegających opiniowaniu. Zatem rada sportu opiniuje w szczególności:

  • strategie rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej,
  • projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • programy rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczący terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
  • projektów uchwał w sprawie zasad wspierania sportu.

Zgodnie z ustawą o sporcie organ administracji publicznej, w drodze zarządzenia  ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.  Dodatkowo do zadań rady mogą ostać dopisane opiniowanie planów  imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kluby sportowe i inne organizacje działające na obszarze gminy. Organ ten może być także włączony w procedurę  przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Rada sportu może ukazać swoją aktywność, także poprzez formułowanie określonych opinii w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych. Oczywiście opinia tu nie jest jednak jednym z warunków procedury wydania zgody na zorganizowanie imprezy masowej o której mówi art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.). Może jednak mieć wpływ na poczucie wśród organizacji sportowych większego zainteresowania problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Skład osobowy rady sportu powinien uwzględniać w pełni wszystkie organizacje i instytucje, które na co dzień zajmują się zagadnieniami rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy. W jej skład można powołać także osoby, które swoją wiedzą, autorytetem, doświadczeniem i charyzmą mogą przyczynić się do rozwoju kultury fizycznej, z tym, że powinny być one delegowane przez właściwe organizacje i instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej. Takie forum może  sprzyjać będzie merytorycznym, twórczym i ciekawym debatom o kierunkach rozwoju sportu w gminie. Dzięki radzie sportu wójt/burmistrz czy prezydent uzyska informacje od działaczy sportowych o planowanych i zamierzonych celach oraz o potrzebach finansowych, materialnych i organizacyjnych w tym zakresie, a z drugiej strony będzie mógł podzielić się wiedzą i informacjami o wielu innych problemach gminy i możliwością ich realizacji. Debata ma służyć wypracowaniu najlepszego z możliwych rozwiązań, tak by sport w gminie znalazł swoje właściwą pozycję wśród wielu zadań gminy z drugiej strony ma służyć zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu. Powołanie nowej rady sportu i zaproszenie do jej współtworzenia sportowców i działaczy sportowych na pewno będzie umacniało poczucie wpływu na bieg tych spraw i jednocześnie przyczyni się do ich przejrzystości, a także zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w realizowaniu zadań publicznych.

autor: Artur Gluziński